Franciskanerorden. (Malte Persson: Edelcrantz förbindelser)

Efter modell av den berömda bayerska Illuminatorden är Franciskanerorden ett slags ut-och-in-vänd och upplyst orden, avsedd att i skydd av mörkret sprida det ljus som ännu anses för farligt för att direkt omsättas i trycksvärta. Man försöker där bekämpa frimurarkulternas epidemiska spridning och jesuiternas sinistra konspirationer på deras eget dunkla territorium. Sålunda har den “urgamla” Franciskanerorden i likhet med frimurarna olika grader och invecklade ritualer, men dessa tjänar tvärtom till varning mot mörkrets krafter. Man firar i denna orden det mänskliga förnuftets segrar, och hyllar dess hjältar, som Locke och Voltaire. Men man högtidlighåller och minns också — ty det gäller att inte glömma — det mänskliga förnuftets förluster, och i synnerhet de massakrer och justitiemord som den organiserade religionen inspirerat till.
Så när Clewbergs invigs som en “sanningens förtrogne broder” i första graden blir han kastad i något som kallas “villornas kula”, där han med förbundna ögon släpas över vad man försäkrar är “kullfallna pyramider” (vilka är uppskattningsvis lika obekväma att släpas över som vanliga upprättstående pyramider), under det att de redan invigda rasslar med kedjor. På detta sätt införs han slutligen i “Sanningens Tempel”, där en Tempelman viftar med “Sanningens Fackla” framför hans ögon och utropar:
– Var upplyst!
Varefter man, vid sidan av diverse tal mot fanatismen, kan övergå till mer angenäma festligheter, drickar bischoff, hålla farsobank, kalla varandra bäste bror, be om handlån och förtala utomstående. Och om än Clewberg inte kan undgå att tycka att det hela är ett ganska underligt sätt att tjäna upplysningen på, är han inte den som i onödan opponerar sig mot nya utmärkelser, om än obskyra, utan låter sig efter hand invigas även i de följande och än mer underliga graderna.
/…/
Vid ett annat tillfälle får han “smält bly” (som visar sig vara fullständigt harmlöst kvicksilver) hällt över handen och tvingas delta i andra rollspel. Det handlar mindre om att smälta bly än att smälta in. Att legera sig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s