Kulturrådet (1979) om “Fonogrammen i den framtida kultur- och samhällsmiljön”

Dessa tendenser leder i ett förlängt perspektiv till ett samhälle där fonogramområdet och andra massmedier helt behärskas av några få multinationella koncerner. Vid sidan av dessa koncerners verksamhet kan en rad små fonogramverksamheter äga rum, men dessa kommer inte att tillåtas bli så stora att de kan hota koncernerna. De stora koncernernas utbud kommer att forma människornas medvetande från unga åt. De kommer att formas till passiva fonogramkonsumenter och styras i arbete och varuhus med hjälp av fonogram med bakgrundsmusik.
Om inte den statliga kulturpolitiken omfattar ett program för åtgärder inom fonogramområdet kommer fonogrammens roll i det framtida svenska samhället att bestämmas av de multinationella koncernernas ledningsgrupper. Då kommer troligen den ovan skisserade framtidssituationen att bli verklighet. En sådan utveckling vore en kulturpolitisk katastrof.
Med ett samhälleligt stöd till motverkande krafter kan emellertid utvecklingen länkas in i andra banor. Fonogrammen kan spela en viktig positiv roll i kulturlivet. För att uppnå det fordras en kulturpolitik där fonogrammen ses som en självklar och viktig del av kulturlivet, jämställda med t ex böcker.
/…/
Fonogrammen bör inte användas på ett passiviserande och isolerande sätt. Inte för att skapa ljudkulisser och dölja buller, särskilt inte i offentliga miljöer och miljöer där barn och ungdom vistas. Ljudväggar får inte skapas mellan människor, t ex mellan vårdare och barn eller mellan ungdomar genom så högt ljud att det inte går att föra ett samtal (t ex på ungdomsgård eller diskotek). Fonogrammen bör inte heller användas som ett medel att fly en tung vardag och undvika konfrontationer med akuta problem, t ex genom ständigt ljudskval som kallats ‘elektroniskt morfin’.
/…/
Kulturpolitiken skall främja en aktiv användning av fonogrammen för kontemplativ lyssning, till dans och andra rörelseaktiviteter samt som del i medvetna inlärningsprocesser av olika typer. Samspel mellan verksamhet med levande musik och fonogram bör främjas. Detta gäller även fonogramens roll som förmedlare av gehörstraditioner (spelstilar, berättarkonst etc.) och som inspirationskälla till eget musicerande.
Fonogrammen bör ingå i sammanhang som präglas av gemenskap. De bör vara ett kommunikationsmedel mellan människor och medverka till en djupare förankring i den egna gruppens kultur. De bör ge möjligheter till gemensamma upplevelser när man spelar upp skivor och band för varandra i spontana sammanhang eller inom ramen för t ex studieverksamhet.
/…/
Fonogram skall inte utformas och användas med syfte att exploatera och manipulera individer och grupper, t ex genom att artisters och upphovsmäns arbete styrs och förvanskas, genom att kundernas beteende i varuhus styrs eller för att döva trötthetskänslor och höja produktionen på arbetsplatser.
Kulturpolitiken bör motverka att fonogram används för att sudda ut delkulturer och skapa en utslätad, minsta gemensamma nämnarens kultur.
/…/
Såväl produktion som distribution av fonogram bör i framtiden ske under större offentlig insyn och ökad demokratisk förvaltning.
/…/
De förslag som kulturrådet lägger fram i denna rapport utgör endast ett första steg i en fonogrampolitik som helt svarar mot målen för den statliga fonogrampolitiken.

Utdrag ur Kulturrådets rapport 1979:1, “Fonogrammen i kulturpolitiken” – se även här.

One comment

  1. Fascinerande. Så fullkomligt utan markkontakt, samtidigt som det synliggör hur mycket som stängs ute ur den kulturpolitiska diskussionen idag. Försöker komma på nån motsvarande kombination av politiska whackospår med relevans, men misslyckas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s