archaeology

“Nätkultur, autonom mytologi och Luther Blissett-projektet” (upphittad, ofärdig översättning)

Textfil hittad på hårddisken, daterad mars 2003. Mängden av X i texten visar på en ofärdig översättning. Vem som översatte är oklart. Troligen blev översättningen aldrig färdigställd, men texten cirkulerades i de kretsar som samtidigt var i färd att starta Piratbyrån.

Sånger från skogen: Nätkultur, autonom mytologi och Luther Blissett-projektet
F. P. Belletati 1999

Vad som främst av allt satte igång det hela var en löst sammanhållen strömmning inom italiensk marxism, kallad operaism (“arbetarism”), som absolut inte hade något att göra med kommunistpartiet.
I början av 1960-talet började operaisterna undersöka förändringar i arbetarklassens socialogiska sammansättning. Då var den unga massarbetaren i de fordist-tayloristiska fabrikerna fortfarande tungan på vågen, den viktigaste sektorn inom proletariatet. Operaisternas deltagande i klasskampen baserades på en deltagande observation av massarbetarens beteende. Massarbetaren tog uttryckligen avstånd från den äldre generationens arbetsetik och disciplin.
Denna XinsubordinationX var den främsta roten till konflikt på arbetsplatsen. Sabotage var inte längre något osynligt: vid sidan av tider av öppen kamp (strejker och demonstrationer) florerade en mängd mikro-taktiker syftande till att sakta ner eller stanna det löpande bandet.
Operaisterna gick in för att studera dessa beteenden och definiera dialektiken mellan klasskamp och kapitalismens utveckling som jag tänker summera i korta drag. Den kontinuerliga konfrontationen mellan kapital och levande arbete var orsaken tll alla teknologiska innovationer och förändringar i arbetsorganisationen, som i sin tur provocerade fram nya förändringar i klassammansättningen, vilket fick konflikten att fortsätta på en högre nivå.
Efter den så kallade “heta hösten” (1969), en årstid av generalstrejker och radikala kamper med miljoner av arbetare på gatorna, så ökade den proletära XinsubordinationX. Kampen blev mer och mer “autonom” (det adjektiv med vilket de vilt strejkande arbetarna beskrev sin XsysselsättningX: “assemblea autonoma”). 1973 så gav självupplösandet av den post-operaistiska gruppen Potere Operaio (“Arbetarmakt”) upphov till den scen som kom att kallas “autonomia operaia organizzata” (“organiserad arbetarautonomi”).
På 1970-talet började de autonomistiska teoretikerna i Italien (däribland Toni Negri) undersöka och definiera existensen av och det subversiva beteendet i “operaio sociale”.
Ett så ambitiöst kollektivt substantiv – knappt översättningsbart – användes för att beskriva både den yngsta generationen fabriksarbetare som hade brutit med arbetsetiken en gång för alla, och hela den kast av frustrerade servicearbetare, “proletariserade” studenter och tjänstemän, arbetslösa kvinnor och män och subkulturella ungdomar vars konflikt var klart “anti-dialektisk”.
“Anti-dialektisk” innebär att självorganisering, vilda strejker, ockupationer och sabotage inte ägde rum inom den förhandlande klasskampen, dessa bröt till och med med det traditionella dialektiska förhållandet mellan kamp och utveckling, och utmanade fackföreningarnas lugnande funktion och vänsterns politiska kontroll.
För att kunna trycka ner dessa okontrollerbara eruptioner och utbrott (framför allt 1977 års rörelse), tvingades den härskande klassen införa undantagstillstånd. Det blev ett blodbad. Vid decenniets slut, hade de flesta militanter antingen dödats, kastats i fängelse, flytt landet eller börjat skjuta upp heroin. Men det är en annan historia.
Som några har föreslagit, använder jag från och med nu termen “composizionismo” i stället för “(post-)operaismo”, eftersom den förra är mer precis och inte automatiskt syftar på ett särskilt segment av arbetarklassen (fabriksarbetarna). Den så kallade “tredje industriella revolutionen” gjorde det möjligt för kapitalet att XsupercedeX det fordist-tayloristiska paradigmet, och gjorde information till den viktigaste produktivkraften.
Med syftning på de passager i Grundrisse där Karl Marx använde uttrycket X”allmänt intellekt”X, började compositionisterna använda beskrivningar som “massintellektuella” och X”diffused intellectual”X för att referera till de XmultifariousX subjektiviteterna i den nya klassammansättningen.
“Massintellektuella” är kort sagt de människor vilkas levande arbete består i en XsubordinatedX XoutputX av “kreativitet” och social kommunikation (i compositionistisk jargong: “immateriellt arbete”). Detta segment av operaio sociale sträcker sig från datorprogrammerare till arbetare i toyotistiska fabriker, från grafiska designers till copywriters, från PR-folk till kulturarbetare, från lärare till socialarbetare och så vidare.
Framför allt Negris analys baserar sig på de “kommunismens förutsättningar” som finns inbyggda i den post-fordistiska kapitalismen. Med “kommunismens förutsättningar” menar NEgri de kollektiva former som skapas av tidigare kamp och ständigt omskapas av arbetarnas XtendenciesX, attityder och reaktioner till utsugningen. Några av dessa former blir till och med till institutioner (till exempel delar av välfärdsstaten) innan de går igenom en serie kriser: social konflikt skapade dem, social konflikt håller dem igång och med nödvändighet oavslutade. Dess kriver genljuder i hela samhället och får konflikten att fortsätta på en högre nivå.

Den viktigaste av kommunismens förutsättningar är den kollektiva dimensionen i det kapitalistiska produktionssättet, som skapar mer och mer socialt samarbete.
Tyngdpunkten måste här läggas på den mest strategiska formen av dagens levande arbete, som X”allmänt intellekt”X, immateriellt arbete, “kreativitet”, you name it. X”Allmänt intellekt”X (till skillnad från Taylors “scientific management”) är självaktiverat. Den massintellektuellas arbetskraft är inte organiserad av kapitalet, eftersom social kommunikation föregår entreprenörskap. Kapitalet kan bara återhämta sig och underkuva social kommunikation, kontrollera de massintellektuella från utsidan efter att ha erkänt och även stimulerat deras kreativitet och vittomfattande intelligens.
Konflikten fortsätter på sin högsta nivå: kapitalets “progressiva” eggelse är över, autonomi håller på att bli en XpremissX snarare än ett mål.

The common being och nätet

Ett compositionistiskt förhållningssätt till datornätverk avslöjar att:
* Nätets horisontella och transnationella utveckling skapar ett potentiellt autonomt socialt samarbete.
* De flesta nätmedborgare faller inom de antropologiska, socialogiska och ekonomiska definitionerna av “massintellektuella”.
* Dagens nätlandskap är en syntes av många molekylära XinsubordinationsX och några viktiga avgörande segrar (till exempel “blue ribbon”-kampanjen mot xCDAx) och det omskapas kontinuerligt genom konflikt.
* Betraktat som en “institution”, genomgår nätet en tillväxtkris som reflekteras i hela samhället. I detta förlopp är krisen en drivkraft bakom konflikter.

Med andra ord, nätet tycks vara kommunismens förutsättning par excellence. Detta är ingen okritiskt utopisk syn på datornätverk, naturligtvis finns det ett stort gap mellen det potentiella och det verkliga, arbetskraften och arbetet, langue kontra parole, kapital kontra levande arbete, konsumism kontra social kommunikation. “The net is the OK Corral”. Det är paradoxalt att efter allt snack om “den molekylära revolutionen” går vi raka vägen mot X”a new molar impact”X.
Den globala anti-pedofili-mobiliseringen är det undantagstillstånd med vilket de styrande försöker lägga munkavle på nätmedborgarna. Återtagandet av kunskapen och de massintellektuellas självorganisering kräver försvaret av nätet mot baktalare och policerazzior. Vi måste behålla denna “institution” ofullbodad och öppen för alla möjligheter, förhindra kapitalets försök att fylla den ovan nämnda klyftan med censur och XcommodificationX. Det är inte bara ett liberalt slag för yttrandefrihet: det är ett klasskrig.
Men detta räcker inte. Vi måste skapa historia, inget mindre än det – fylla klyftan med autonomi och självorganisering. Vi behöver också myter, berättelser som sporrar de massintellektuella att agera. Varje historisk fas i klasskriget kräver mytologier fungerande som propellrar, och det är inget fel med det. Georges Sorel har alltför länge blivit baktalad och missförstådd. Som Luther Blissett uttrycker det:

…felet är inte myternas “falskhet”, utan det faktum att de överlever de historiska formerna av de behov och önskningar som de kanaliserade och omskapade. En gång ritualiserade och systematiserade, blir föreställningarna till spegelbilder av den rådande makten. Myterna om social förändring blir till grundarmyter i det falska samhälle som byggs och representeras av makten […]
Myten om “Proletariatet” var också rutten: i stället för att bekämpa för självupplösningen av proletariatet som klass, hade den kommunistiska rörelsen mystiska XwanksX över allt som ansågs som “proletärt”, som arbetarnas “härdade händer”, deras “moral” […]
proletärer definierades enligt sociologin och identifierades med fabriksarbetare i bästa fall, eller med de “fattiga” i Bibeln i värsta fall, eller till och med med båda dessa, medan Marx hade skrivit “Antingen är proletariatet revolutionärt, eller så är det inte alls”. De direkta konsekvenserna var Zdanovs socialrealism, puritanism, sexuellt förtryck mot “borgerlig dekadens” och liknande skit.
Hur som helst, […] “förstörelsen av myterna” är meningslöst, vi måste koncentrera våra strävanden i en annan riktning: låt fantasin flöda, förhindra den från att kristalliseras, försök att förstå när och hur myter bör dekonstrueras och glömmas bort innan mångfalden av bilder reduceras till en annan absolut.”
(Mind Invaders: Come Fottere I Media, Rom 1995)

Vi behöver öppna, interaktiva … rhizomatiska mytologier. Men det är alltid ett XcommunityX som skapar, förändrar och återberättar mytologier. Vilket XcommunityX talar vi om här?
Låt oss starta på nytt från Xgeneral intellectX. “General” betyder “common”, literally “belonging to the genus”, till exempel mänskligheten, vår art.
I Om judefrågan och XEkonomisk-filosofiska manuskriptX (1844), använde Marx två viktiga koncept: Gemeinwesen (common being) och Gattungswesen (species-being). Klasskamp, proletariatets självupplösande som klass och slutligen revolution skulle överbrygga de mänskliga varelsernas alienering från deras egen Gemeinwesen och Gattungswesen, för att i stället bygga ett globalt mänskligt samhälle som sammanföll med mänskligheten själv, bortom raser och nationalstater, bortom medborgarskap. Vi kan inte förstå den compositionistiska teorin som härrör från Grundrisse om vi inte håller fast vid Marx humanistiska samhällssyn.

The Waldganger’s Black Game
Luther Blissett-projektet startade medvetet om ett experiment i nätverk som mytskapande. “Luther Blissett” är ett mångfacetterat namn som vem som helst kan anta. Målet är en antropomorfisering av det Xgeneral intellectX: sedan 1994 har mängder av människor som inte ens känner varandra byggt på Luthers rykte som en “Homo Gemeinwesen”. Och samtidigt är det som Bifo uttrycker det: “Vi får nte övervärdera Luther Blissetts betydelse. Vi kan till och med säga att Luther Blissett inte spelar någon roll alls, vad som är betydelsefullt är det faktum att vi alla är Luther Blissett”.

Här är några sub-mytologier som har studerats och praktiserats av Luther Blissett:
1. Den nordiska myten om Der Waldganger, rebellen som “drar till skogs”. 1951 skrev den tyska reaktionära författaren Ernst Jünger en pamflett med titeln Der Waldgang. Jünger beskrev samhället som styrt av Xplebiscitary patternsX och panoptiska system för social kontroll. För att undkomma kontrollen, måste rebellen dra till skogs för att organisera motståndet. År nittonhundra-jävla-ett! Vad ska vi säga idag? Echelon, avlyssning, videoövervakning överallt, elektronisk registrering av våra banktransaktioner… Att dra till skogs är nödvändigare än någonsin.
Några hackers har jämfört “Luther Blissett” med Robin Hoos. Faktum är att denna dunkla myt har mycket att göra med Xmulti-use namesX. I 1200-talets England blev de saxiska bönderna illa behandlade av den normandiska härskarklassen och uttryckte sitt missnöje och vardagsmostånd genom att hänvisa en mängd anonyma aktioner (verkliga och påhittade) till en bandit ur vilken “Robin Hood” gradvis växte fram. Förnamnet antyder att denna folkhjälte (åtminstone till en början) bar en huva – han hade inget ansikte, representerade ingen. Det är så myten fungerar, även om den under medeltiden bara kunde ge tillfällig tröst för en ytterst begränsad gemeinschaft.

2. Några andra journalister beskriv Luther Blissett som en “pirat” eller “sjörövare”. Det är ett fel. OK, nätkultur och ortodox undergroundkultur är sprängfylld av sjöfartsmetaforer och, ja, “pirat” innebär också någon som illegalt kopierar upphovsskyddat material. Men Luther Blissett är en jordisk myt. Du andas inte bräckt luft i skogen. Havet är långt bort, möjligen en utopisk horisont mot vilken Xthe outlawX stegvis rör sig.
Om det finns ett utopiskt element i Luther Blissett-berättelsen, är det den kriminella klassens utopi: “fuck them over and taka the French leave”, som den melankoliskt frammanas i Gary Fleders Things to do in Denver when you’re dead, en gangsterfilm vilkas karaktärer hälsar till varandra genom att säga “Boat drinks!”. Detta är det glada slutet av alla filmer vilkas Xprotagonists manage to pull a fast one (a fraud, a robbery…)X. I den sista sekvensen ser du dem allihopa seglande runt Antillerna, tysta sippande på sina Daiquiris.
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

3. Den sista återkommande beskrivningen är “kulturterrorist”, vilket är mindre oacceptabelt men likväl inkorrekt, eftersom “terrorism” är en term som de härskande klasserna använder för att smutskasta allt och alla, och också för att “terrorism” och statens repression alltid speglar varandra (ETA vs. GAL, den beväpnade islamiska gruppen vs. den algeriska arméns “ninjas” etc.). Dialektiken mellan polisstat och “terrorism” baseras på emulering. Men trots det så kan statsapparaten bidra med några användningsbara bilder åt oss. Jag talar om X”intelligence”X och svart propaganda.
XMulti-usa name bearersX från Italien och andra länder nämner och citerar ofta en bok, Ellic Howes The Black Game: British Subversive Operations Against the Germans During the Second World War (Queen Ann Press, London, 1982). Under andra världskriget var Howe den hemliga Xpolitical warfare executive’sX specialist på att fabricera tryckta falserier. PWE:s uppdrag var att underminera de tyska soldaternas och civilas moral genom desinformation och psykologisk krigföring. Tack vare ett nätverk av agenter i länder ockuperade av fienden, kunde PWE ge ut falska cirkulärbrev med NSDAP som avsändare, om strider inom partiet, fingerade myndighetspåbud angående deserteringar, en skrämmande “pest-broschyr” med hälsoministeriet som påstådd avsndare och flygblad uppmanande kvinnlig armépersonal att inte ha sex med soldater på grund av könssjukdomar. PWE producerade också ett halvdussin utgåvopr av Der Zenit, ett fejkat astrologiskt magasin som avrådde sjömän från att lägga ankar på vissa “farliga” dagar (naturligtvis datum för viktiga sjöoperationer). PWE uppfann även Gustav Siegfried Eins, även känd som Der Chef, en icke-existerande tysk dissident som pratade i en påhittad underjordisk radiostation (faktum var att sändningarna skedde från brittisk mark), som underhöll sina lyssnare med invektiv mot nazistiska politiker och deltaljerat (om än falskt) skvaller som deras sexuella perversioner.
Från projektets födelse, har Luther Blissett spelat den sortens svarta spel. Detta är en annan XviableX mytologi för massintellektuella. MEd tanke på den nya XmolarX dimension i konflikten, är detta det molekylära vi kan hitta och arbeta med. Försök hitta alla dessa tricksters, impostors and transmaniacs som möts ute till skogs, spridande rykten och svart material, inympande dödliga virus i det globala elektroniska femte rikets territorier och sen … “boat drinks!”.

september 1998

Parallellen till subcomandante Marcos, ett fenomen som inte minst fått nytt liv bland de vita overallernas mytologi, är kanske onödig att påpeka (ö.a.)