kopimi

Adorno: Minima Moralia, § 99

99
Guldhalt. Av de begrepp till vilka den borgerliga moralen har krympt ihop sedan dess religiösa normer har upplösts och de autonoma formaliserats, är äkthet ett av de viktigaste. Om man inte längre på allvar kan kräva något annat av en människa, så kan man åtminstone kräva att hon alltigenom är vad hon är. /…/
I Nietzsches texter står ordet äkta redan över allt ifrågasättande och får passera utan begreppsanalys. För fascismens svurna och osvurna filosofer blir slutligen världen av typ egentlighet, heroiskt uthärdande i den individuella existensens Geworfenheit, gränssituation m.m. bara medel att usurpera ett religiöst patos utan något som helst religiöst innehåll. /…/
Osanningen ligger i äkthetens eget substrat, individen. Om världshistorien styrs av principium individuationis, såsom antipoderna Hegel och Schopenhauer gemensamt insåg, så blir föreställningen om en jagets yttersta och absoluta substantialitet ett sken som skyddar den bestående ordningen samtidigt som dess väsen redan befinner sig i förfall.
Ekvationen äkthet och sanning är ohållbar. Just en fördomsfri självbesinning – det förhållningssätt Nietzsche kallade psykologi – dvs en strävan att nå fram till sanningen om en själv, avslöjar gång på gång, redan ifråga om barndomens första medvetna upplevelser, att de impulser man skärskådar inte är alldeles “äkta”, utan alltid innehåller något av efterapning, spel, önskan att vara annorlunda. Försöken att finna varats obetingade urgrund genom att fördjupa sig i den egna individualiteten, i stället för att undersöka dennas sociala betingelser, leder rakt in i den dåliga oändlighet som äkthetsbegreppet alltsedan Kierkegaard har varit avsett att driva bort. /…/
Vad som träder oss till mötes som ursprunglig entitet, som monad, är i själva verket ett resultat av en samhällelig avsöndring från samhällsprocessen. Just såsom absolut är individen en ren reflektionsform av egendomsförhållandena. /…/ Hela dess innehåll kommer från samhället, eller åtminstone ur objektrelationen. Det blir desto rikare, ju friare det utvecklar sig i den relationen och återspeglar den, medan den avgränsning och förstelning som det uppfattar som ursprunglighet just därmed begränsar det, gör det fattigare och kommer det att krympa. /…/
Den som inte vill förtorka tar hellre på sig det oäktas stigma. Detta lever på det mimetiska arvet. Det humana uppstår genom efterapning: en människa blir till människa överhuvud taget först genom att imitera andra människor. I detta beteende, som är kärlekens urform, ser äkthetens överstepräster med fasa spåren av en utopi som skulle kunna rasera maktens byggnadsställningar. Att Nietzsche, som plockade sönder själva sanningsbegreppet, dogmatiskt hejdade sig inför begreppet äkthet, avslöjar honom som det han minst av allt ville vara, en sann lutheran, och hans vredesutbrott mot skådespeleriet är besläktade med den antisemitism som upprörde honom hos ärkeskådespelaren Wagner. Det var inte för skådespeleri han borde ha anklagat Wagner – för all konst, och musiken framför allt, är släkt med teater, /…/ – utan för att vara en skådespelare som förnekade att han var det. /…/
Om något “själv” kan man i varje fall inte tala som något slags ontologisk grundprincip, utan på sin höjd teologiskt som en Guds avbild. Den som vidhåller ett själv fristående från de teologiska begreppen bidrar till rättfärdigandet av det diaboliskt positiva, det nakna intresset. /…/
Hela innerlighetsfilosofin med dess låtsade självförakt är bara en yttersta sublimering av den barbariska brutalitet som hävdar att den som var först på platsen har större rätt, och självets prioritet är lika sanningslös som den är hos alla som hävdar en hemortsrätt. /…/
Ju tätare världen inrutas i det av människor fabricerades nät, desto krampaktigare hävdar de som åstadkommit det sin egen naturvuxenhet och ursprunglighet. Upptäckten av äktheten som den individualistiska etikens sista bålverk är en reflex av den industriella massproduktionen. Först i och med att stora mängder av standardiserade varor i profitsyfte utmålas som unika, utvecklas som antites till detta, men efter samma kriterier, idén om det oreproducerbara som det egentligt äkta. Dessförinnan var frågan om äkthet lika ointressant som frågan om originalitet, som var helt okänd ännu på Bachs tid.

Theodor W. Adorno: Minima Moralia
Arkiv förlag, 1986 [1951]

In the beginning was the copy (Eva Geulen on Walter Benjamin)

Authenticity is a belated effect. In the beginning was not the original, but rather the reproduction, which makes the concept of authenticity posible in the first place. Authenticity becomes ‘authentic’ only against the background of reproducibility. That means, however, that authenticity is compromised from the start, inauthentic from the start, for its origin lies not in itself, but rather in its opposite, reproduction.
Like authenticity, the aura is essentially determined through its loss. The decline does not happen to, but rather constitutes the aura. The content and contours of the definition of the aura are determined by the fact that it appears only as it is disappearing.
/…/
However, the loss of the aura requires no further explanation, for the aura itself is the explanation. To the extent that Benjamin attempts to circumscribe history ‘in its name’, the aura is just as much the result of a shattered tradition as the act, the deed of shattering. That is why the aura is not a concept in the classical sense, but rather in the Hegelian one: act and result at once. That a concept such as the aura has at all become conceivable is thus a sign that art is no longer auratic. But the fact that Benjamin describes the history of art from the perspective of its aura, and the manner in which he describes this, gives the concept performative qualities.

Eva Geulen: “Under construction. Walter Benjamin’s ‘The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction'”
In Gerhard Richter (ed.): Benjamin’s ghosts. Interventions in contemporary literary and cultural theory
Stanford University Press, 2002