weil

Simone Weil (1943) om varför politiska partier är en pest

Partitänkandet ingick inte i den franska politiska idévärlden 1789 annat än något ont som skulle undvikas. Men vi hade jakobinklubben. Den var till en början bara en plats för fri diskussion. Det var inte någon oundviklig mekanism som förvandlade den: det var bara trycket från kriget och giljotinen som gjorde den till ett totalitärt parti.
/…/
Vårt republikanska ideal härstammar helt och hållet från Rousseaus begrepp allmänviljan. Men begreppets innebör gick nästan omedelbart förlorad, eftersom det är komplicerat och fordrar skärpt uppmärksamhet.
/…/
1789 års sanna anda består inte i att tänka att något är rätt därför att folket vill det, utan i att folkviljan under vissa omständigheter har större möjligheter än någon annan att stå i samklang med rättvisan.
/…/
Det är fullständigt uppenbart att Rousseaus resonemang faller om det finns kollektiva lidelser. Han visste själv om det. Den kollektiva lidelsen eggar till brott och lögn med oändligt mycket större kraft än någon individuell lidelse. I stället för att neutralisera varandra förstärker i detta fall de dåliga impulserna varandra tusenfalt. Trycket är nästan oemotståndligt, förutom för äkta helgon.
/…/
När det finns en kollektiv lidelse i landet är det sannolikt att vilken enskild vilja som helst står närmare rättvisan och förnuftet än allmänviljan, eller snarare det som utgör dess karikatyr.
/…/
Man kan räkna upp tre saker:
Ett politiskt parti är en apparat för framställning av kollektiva lidelser.
Ett politiskt parti är en organisation som är så inrättad att den utövar ett kollektivt tryck på alla medlemmarnas sätt att tänka.
Alla politiska partiers främsta och strängt taget enda mål är att växa, och det ohämmat.
Dessa tre utmärkande egenskaper visar att alla politiska partier har totalitära rötter och målsättningar.
/…/
Endast det goda är ett mål. Allt på sakförhållandenas område hör till medlens kategori. Men det kollektiva tänkandet är oförmöget att höja sig över sakförhållandenas område. Det är ett djuriskt tänkande. Dess föreställning om det goda räcker nätt och jämnt till felslutet att det ena eller andra medlet är något absolut gott.

/…/

Ofta har man i mötesannonser kunna läsa saker som: Herr X. redogör för den kommunistiska ståndpunkten (i fråga om det problem som är ämne för mötet) … Herr Y. redogör för den socialistiska ståndpunkten … Herr Z. redogör för den radikala ståndpunkten.
Hur bar sig dessa stackare åt för att tillägna sig den ståndpunkt de måste redogöra för? Vilka kunde de rådfråga? Vilket orakel? Ett kollektiv har varken språk eller penna. Alla uttrycksvägar är individuella. /…/
Nej, herrarna X., Y., och Z. rådfrågade sig själva. Men eftersom de var hederliga försatte de sig först i ett särskilt sinestillstånd som påminde om det tillstånd som stämningen i de kommunistiska, socialistiska och radikala kretsarna så ofta hade försatt dem i.

/…/

Det är omöjligt att granska samhällslivets övermåttan komplicerade problem och samtidigt hålla uppmärksamheten inriktad på två olika saker: dels på att urskilja sanningen, rättvisan och det allmänna bästa, dels på att fasthålla den ståndpunkt som intas av en medlem i en viss grupp. Den mänskliga uppmärksamhetsförmågan klarar inte av två angelägenheter på en gång. Den som ägnar sig åt en av dem överger den andra.

/…/

Slutsatsen är att partisystemet tycks vara någon nästintill rent och oförfalskat ont. Partierna är i grunden usla och har ett dåligt inflytande i praktiken.
Avskaffandet av partierna vore nästan något rent och oförfalskat gott. I grunden är det i högsta grad berättigat och tycks endast kunna få goda praktiska konsekvenser.
Kandidaterna skulle då inte säga till väljarna “Jag har denna beteckning” – /…/ – utan: “Jag tänker så, så och så vad beträffar det, det och det stora problemet.”
/…/
Utanför parlamentet skulle det finnas kulturtidskrifter som på ett helt naturligt sätt skapade intellektuella miljöer. Men dessa miljöer skulle man vara noga med att bevara i ett flytande tillstånd.
/…/
Givetvis skulle det finnas underjordiska partier. Men deras medlemmar skulle ha dåligt samvete. De skulle inte längre öppet kunna bekänna sig till den underdåniga andan. De skulle inte kunna bedriva någon propaganda i partiets namn.
/…/
De hälsosamma effekterna skulle sprida sig långt utöver det offentliga livets angelägenheter. Vid det här laget har nämligen partiandan besudlat allt.
/…/
Det har på alla områden gått så långt att nästan de enda tankar man tänker har att göra med om man är “för” eller “mot” en åsikt. Därefter letar man efter argument, allt efter omständigheterna antingen för eller emot. Det är en exakt motsvarighet till partitillhörigheten.
/…/
Allt nytt vetenskapligt tänkande har i veteskapliga miljöer sina tillskundare och motståndare, och de är alla i beklagligt hög grad uppfyllda av partiandan.
/…/
I konsten och litteraturen är det ännu tydligare. Kubismen och surrealismen var ett slags partier.
/…/
Likaså var det ingen större skillnad mellan att vara bunden till ett parti och att vara bunden till en kyrka eller till antireligiösa strömningar.
/…/
Inte ens i skolorna vet man längre något anat sätt att stimulera barnens tänkande än att uppmana dem att ta ställning för eller emot.
/…/
Nästan överallt – och till och med ofta när det rör sig om rent tekniska problem – har tänkandet ersatts av partitagandet, ställningstagandet för eller emot.
Denna pest har sitt ursprung i de politiska miljöerna och har spridit sig över hela landet och till nästan alla former av tänkande.
Det är ovisst om man kan få bukt med denna pest som dödar oss om man inte börjar med att avskaffa de politiska partierna.

Simone Weil: Om de politiska partiernas allmänna avskaffande (1943)
Svensk översättning ur Subaltern 2/2010.